WYPOŻYCZALNIA AUT OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
KRAKÓW ul. KLUCZBORSKA BOX 15
012/416 - 53 - 20 | 793 - 757 - 357
REGULAMIN

Warunki najmu pojazdów

Wynajmujący wynajmuje Najemcy samochód (zwany dalej "Samochodem"), szczegółowo opisany w Umowie Najmu (zwanej dalej "Umową") na warunkach opisanych poniżej oraz w treści Umowy Najmu (zwanych dalej łącznie "Warunkami"), a Najemca akceptuje Warunki stanowiące podstawę łączącego strony stosunku najmu. Warunki będą miały zastosowanie również w przypadku zmiany przedmiotu najmu w czasie obowiązywania Umowy. Wynajmujący może odmówić wynajmu bez podania przyczyny.

1. Najem i zwrot samochodu.

Najęty Najemcy Samochód jest w dobrym stanie tj. posiada kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy, sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń i wad. Wyżej wymieniony stan został stwierdzony przez Najemcę przed wydaniem Samochodu. Wszelkie uwagi co do stanu Samochodu należy zgłaszać Wynajmującemu w momencie wydania Samochodu. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód Wynajmującemu kompletny i w stanie w jakim go wynajął oraz w miejscu i w dniu określonym w Umowie. Każde przedłużenie najmu dla swej skuteczności musi być zgłoszone przez Najemcę Wynajmującemu na piśmie najpóźniej przed wskazanym w Umowie terminem zwrotu Samochodu i zatwierdzone przez Wynajmującego. Przedłużenie najmu bez zgody Wynajmującego skutkuje naliczeniem trzykrotnej wartości dobowej stawki najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt, w przypadku stwierdzenia użytkowania Samochodu z naruszeniem Warunków lub Umowy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody mogące wyniknąć dla Najemcy lub osoby trzeciej w związku z odebraniem Samochodu. Wynajmujący zapewnia wynajęcie samochodu z wybranej grupy. Najemca może uzyskać pewność otrzymania samochodu z silnikiem diesla w grupach B, C, D za 10 % dopłatą do ceny najmu. Wynajmujący nie wynajmuje samochodów na okres krótszy niż 1 doba. Dobowy przebieg samochodu nie może być większy niż 500 km. Każde następne rozpoczęte 100 km liczone jest jako 1/5 doby. W przypadku zwrotu brudnego samochodu Wynajmujący naliczy dodatkową jednorazową opłatę według obowiązującego cennika.

2. Uszkodzenie, utrata, kradzież itd.

W przypadku gdyby Samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, Najemca odpowiada do kwoty 1000 zł w przypadku uszkodzenia samochodu z grup A, A+, B oraz do kwoty 1500 zł w przypadku uszkodzenia samochodu z pozostałych grup. Najemca może wykupić zniesienie udziału własnego w szkodzie powstałej w najętym samochodzie za cenę 20 % wartości najmu. W przypadku powstania szkody na skutek narusznia punktu 5 niniejszych Warunków, celowego uszkodzenia samochodu lub uszkodzenia przez osobę kierującą pojazdem bez wymaganych uprawnień Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody. Tak samo odpowiada Najemca, który nie stosuje się do instrukcji zawartych w punkcie 7 niniejszych Warunków. W przypadku utraty kluczyków lub dokumentów samochodu Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty zgodnie z cennikiem. Wynajmujący potrąci należne opłaty w pierwszej kolejności z wpłaconego przez Najemcę depozytu.

3. Opłaty.

Najemca zapłaci wszelkie opłaty wskazane w Umowie lub wymienione w aktualnym cenniku. Najemca pozostawi Wynajmującemu depozyt na poczet mogących powstać zobowiązań Najemcy w kwocie żądanej przez Wynajmującego. Wszelkie opłaty podane są w PLN. Płatność następuje na podstawie Umowy najmu sporządzonej w momencie wydania samochodu. Samochód musi zostać zwrócony z co najmniej taką samą ilością paliwa z jaką został wydany. W przypadku zwrotu Samochodu z mniejszą ilością paliwa, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem brakującego paliwa, przy zastosowaniu aktualnej stawki za 1 litr paliwa na najbliższej stacji benzynowej powiększonym o 20 %. Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa.

4. Odpowiedzialność Wynajmującego.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w samochodzie.

5. Warunki używania samochodu.

Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o Samochód, a Samochód w szczególności nie może być używany:

 • a. do przewozu większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym Samochodu - niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy;
 • b. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;
 • c. do uruchamiania lub holowania innych samochodów;
 • d. niezgodnie z przeznaczeniem, w tym również w wyścigach, rajdach lub zawodach;
 • e. gdy Najemca lub inny kierowca Samochodu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;
 • f. wbrew obowiązującym przepisom prawnym;
 • g. przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu na pierwszej stronie niniejszej umowy lub osoba nie jest Pracownikiem Najemcy. Minimalny wiek kierowcy to 21 lat oraz prawo jazdy ważne przynajmniej od roku.
 • h. poza granicami kraju, w którym nastąpił najem, bez pisemnej zgody Wynajmującego;
 • i. na obszarach geograficznych, na których Wynajmujący zakazał korzystania z Samochodu.

 • Najemca zobowiązany jest do parkowania Samochodu, na parkingach strzeżonych lub w innych dozorowanych miejscach, nie pozostawiania dokumentów Samochodu w pojeździe podczas parkowania, zamykania pojazdu gdy kierowca go opuszcza oraz korzystania ze wszystkich urządzeń zabezpieczających, w które wyposażony jest Samochód. W samochodzie nie wolno palić tytoniu ani przewozić przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na jego estetykę.

  6. Ubezpieczenie.

  Wynajmujący oświadcza, że Samochód posiada ubezpieczenie ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Uni Europejskiej, do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu zgodnie z zapisami umowy. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Samochód za zgodą Wynajmującego. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów Samochodu. Wyjazd poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwy po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego oraz po wykupieniu przez Najemcę na własny koszt dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium każdego państwa, w którym Samochód będzie użytkowany. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za awarie samochodu poza granicami RP. W przypadku próby wyjazdu poza granicę RP, bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5-krotnej kwoty wynajmu.

  7. Wypadki i kradzieże.

  W razie wypadku lub kolizji powstałej z winy innego uczestnika ruchu związanej z uszkodzeniem pojazdu, kradzieży pojazdu lub uszkodzenia go w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Samochodem obowiązana jest, w pierwszej kolejności, powiadomić o tym fakcie i jego okolicznościach Wynajmującego oraz ściśle wykonywać jego instrukcje. Jeśli Wynajmujący zaleci to należy:

  - wezwać Policję na miejsce zdarzenia a Najemca powinien zażądać od Policji wydania sporządzonego protokołu.
  - w przypadku kradzieży Samochodu lub jego części, Najemca zobowiązany jest powiadomić Policję i uzyskać kopię protokołu potwierdzającego fakt kradzieży oraz przekazać go Wynajmującemu.
  - wykonać inne czynności zgodnie z zaleceniami.
  W żadnym wypadku Najemca nie może akceptować roszczeń osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:

 • a. dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku,
 • b. dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia,
 • c. nie pozostawianie samochodu bez opieki lub zabezpieczenia,
 • d. w przypadku gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią - podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenia dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.

 • W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej.

  8. Siedziba i właściwość sądu.

  Prawem Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Wszelkie zmiany Warunków mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do rozstrzygania sporów podstawę stanowi tekst polski niniejszego regulaminu.

  9. Uszkodzenia i awarie techniczne samochodu.

  W razie awarii technicznej Samochodu, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Samochodu oraz do niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących stanu Samochodu oraz miejsca jego postoju. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw Samochodu bez wiedzy i zgody Wynajmującego.

  10. Oświadczenie podatkowe.

  Najemca oświadcza, iż upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadcza, że znane mu są Warunki oraz aktualne stawki dotyczące niniejszego najmu (taryfy i cenniki) a także zakres jego ewentualnej odpowiedzialności za uszkodzenia, akceptuje je oraz potwierdza, że podane powyżej informacje są prawdziwe.

  11. Oświadczenie dot. danych osobowych.

  Najemca oświadcza, że wyraża zgodę, na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych Wynajmującemu. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celach marketingowych. Najemca wyraża również zgodę na przekazanie jego danych osobowych osobom trzecim, w tym także za granicę. Najemcy jest wiadomo, że administratorem zbiorów danych osobowych, w którym znajdują się jego dane jest Wynajmujący. Najemca oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  ADRES:
  Ul Kluczborska box 15,
  31 - 271 Kraków

  TELEFON:
  tel: 012 / 416 53 20
  kom. 793 757 357

  EMAIL:
  biuroautoserwis@interia.pl